Nas VIZ logo

NasVIZ

Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v vzgojno izobraževalnih zavodih.

Vrstniško nasilje je izjemno raznolik in zapleten pojav, ki z razmahom sodobne komunikacijske tehnologije dobiva nove pojavne oblike in razsežnosti.

Projekt smo zasnovali na izhodišču, da omejevanje medvrstniškega nasilja ni zgolj izziv šole, saj gre za pojav, ki se poraja in odraža tudi v družinski, lokalni in širši družbeni skupnosti. Nasilja ne bomo zmanjšali le z izdelanimi pravili, kako obravnavati primere nasilnega ravnanja, pač pa predvsem s celostnim pristopom, ki predstavlja povezovanje šole z organizacijami v lokalnem okolju.

Preseči želimo psiho-socialne pristope, usmerjene neposredno in izključno na povzročitelje in žrtve vrstniškega nasilja. Medosebno nasilje razumemo kot umeščeno v strukturni in kulturni kontekst šole, lokalne in širše skupnosti. Kot takšno predstavlja izziv za številne akterje na različnih nivojih naše družbe.

V slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih praviloma ni celovitih, sistemskih načinov prepoznavanja, preprečevanja in obravnave vrstniškega nasilja, ki bi bili integrirani v delovanje celotne institucije ter v medinstitucionalno sodelovanje v lokalni skupnosti.
Večina obstoječih pristopov k vrstniškemu nasilju je nesistematičnih, necelovitih in neovrednotenih, kar onemogoča jasno opredelitev potreb, problemov in izzivov na tem področju. Poleg celovitega pregleda nad pristopi pogrešamo tudi nacionalno strategijo na tem področju.

Akronim projekta NasVIZ lahko razumemo tudi kot »naš VIZ« v smislu poistovetenja s projektnimi prizadevanja s strani vseh deležnikov v šoli in lokalni skupnosti. Sodelovanje obstoječe mrežne partnerske strukture želimo nadgraditi in trajnostno zastaviti. Skupaj želimo daljnoročno prispevati k celovitejšemu in učinkovitejšemu spoprijemanju z vrstniškim nasiljem v vzgojno-izobraževalnih zavodih preko aktivnega partnerstva v lokalni skupnosti.

Projekt bo razvil model preprečevanja in obravnavanja vrstniškega nasilja ter ga ponudil kot splošno uporaben način spoprijemanja z vrstniškim nasiljem v osnovnih šolah. Vseboval bo naslednje ključne nivoje delovanja: usposabljanje strokovnih delavcev oz. celotnega kolektiva; načrtno in kontinuirano delo z oddelčnimi skupnostmi in starši; raznolika dejavnost svetovalne službe; mreženje z organizacijami in projekti v lokalni skupnosti.

Projekt stavi na tako imenovani »pristop celotne šole« in na partnerstvo za krepitev šolske skupnosti, njene kulture medsebojnih odnosov, odprtosti in povezanosti z lokalno skupnostjo.

Pri vzpostavljanju varne šolske skupnosti poudarjamo skupno znanje o nasilju, znanje o čustvih, razvijanje socialnih in emocionalnih kompetenc učencev, zaposlenih, staršev. Glavni cilj našega »čustveno osveščenega pristopa« pa je izboljševanje socialne strukture in kulturnega sistema šole kot celote. Takšni pristopi so se izjemno izkazali v številnih evropskih državah.

Posebno pozornost namenjamo specifičnim potrebam učencev, ki so čustveno in vedenjsko manj prilagojeni oziroma slabše integrirani v vrstniško in šolsko skupnost. Težave v socialni integraciji predstavljajo dejavnik tveganja za vpletanje v vrstniško nasilje v različnih vlogah.

Če povzamemo, glavni rezultati projekta bodo: trajnostno zastavljanje lokalna partnerska mreža, preizkušen inovativni model preprečevanja in obravnavanja vrstniškega nasilja v šoli, smernice za uporabo modela, predlogi za šolski kurikulum in strateški sistemski predlogi za preprečevanje vrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Iskalnik po strani